a style by Motoki Ijiri (quadrille iris)

a style by  Motoki Ijiri (quadrille iris)